Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2015

legallyblonde
6273 5022
Reposted fromaggape aggape viatastewords tastewords
legallyblonde
6666 df43
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapassionative passionative
legallyblonde
„Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromdh707 dh707 viatastewords tastewords

February 12 2015

legallyblonde
8827 8042 500
legallyblonde
Nie jestem nagrodą pocieszenia, Dex. Ani kołem zapasowym. Uważam, że jestem warta więcej.
— David Nicholls
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapassionative passionative
8397 4740 500
Reposted fromtwice twice viazapachsiana zapachsiana

January 20 2015

legallyblonde
2031 1591
Reposted fromfitspro fitspro viatastewords tastewords

January 18 2015

legallyblonde
Być wolnym wtedy, gdy Ty za rękę
Ściskasz mój świat
Spać obok Ciebie, opowiadać coś szeptem
Uwierzyć w nas
— Romantycy Lekkich Obyczajów "Być wolnym słowem"
Reposted fromxalchemic xalchemic viadoope doope
legallyblonde
Nic tak nie upiększa mężczyzny, jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
legallyblonde
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielienia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasniezka sniezka
legallyblonde
masz tak, kiedy poczujesz pewien zapach, usłyszysz pewną piosenkę, zobaczysz pewną rzecz, przypomina Ci się jakiś moment w życiu i chcesz to dalej czuć, słyszeć i widzieć?
Reposted frommefir mefir viadobrebopolskie dobrebopolskie
legallyblonde
5611 a8e3
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viapassionative passionative
9704 5ced
Reposted fromtheolicious theolicious viaczekajska czekajska
legallyblonde
8578 281e
Reposted fromjustMeee justMeee viaczekajska czekajska
legallyblonde
3859 ead7 500
Reposted fromumorusana umorusana viaczekajska czekajska

January 16 2015

legallyblonde
Reposted fromplotkara plotkara

August 18 2014

legallyblonde
legallyblonde
6033 3990

July 10 2014

5556 b013
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl